Uzgodnienia formalno-prawne inwestycji

Nasza firma realizuje pełen zakres czynności formalno-prawnych w procesie inwestycyjnym obejmujący działania związane z pozyskaniem niezbędnych decyzji, zgód i pozwoleń wymaganych przy budowie obiektów energetycznych.

 

Zajmujemy się

 • Ustalaniem statusu formalno-prawnego nieruchomości – ich własności i przeznaczenia
 • Regulacją stanu prawnego nieruchomości, jeśli jest to niezbędne do realizacji inwestycji
 • Pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
 • Pozyskiwaniem zgód właścicieli nieruchomości na wykonanie prac budowlanych
 • Nabywaniem w imieniu inwestora trwałych praw do korzystania z nieruchomości w postaci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) w drodze umownej potwierdzonej notarialnie. W koniecznych przypadkach prawa te są uzyskiwane w drodze postępowania sądowego lub w postaci decyzji administracyjnych

Współpracujemy z władzami samorządowymi przy pozyskiwaniu na rzecz inwestora niezbędnych do realizacji inwestycji energetycznych

 • Zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
 • Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej
 • Decyzji o wycince drzew pojedynczych
 • Decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • Pozwoleń na budowę
 • Innych rozstrzygnięć administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji

 

Doświadczenie i wiedza zdobyta przy realizacji kilkudziesięciu inwestycji (w tym pozyskanie tytułów prawnych dla ponad 8000 nieruchomości) pozwala nam zaoferować Państwu realizację prac formalno-prawnych na najwyższym poziomie, przy udziale specjalistów z zakresu prawa, planowania przestrzennego, wyceny nieruchomości, ochrony środowiska i innych.

Uzgodnienia Formalno-Prawne Inwestycji
Sekretariat Produkcji
Tel: +48 58 769-49-00
Fax: +48 58 343-11-70

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840