Klauzula informacyjna - Kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób fizycznych reprezentujących Kontrahenta oraz pracowników Kontrahenta skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowyZgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Kontrahenta oraz pracowników Kontrahenta skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy.

 1. Kontrahent jest zobowiązany do przekazania treści niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim swoim pracownikom, których dane osobowe zostaną przekazane SPIE Elbud Gdańsk S.A. w związku z realizacją zawartej umowy ze SPIE Elbud Gdańsk S.A.
 2. [Administrator danych] SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, tel.: + 48 58 769-48-00, adres e-mail: elbud@spie.com informuje osoby fizyczne reprezentujące Kontrahenta (Stronę umowy) oraz pracowników Kontrahenta skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, że jest Administratorem ich danych osobowych.
 3. [Inspektor Ochrony Danych] Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@sagpolska.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 4. [Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania] Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
  • zawarcia, realizacji i zakończenia niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. rozliczenie faktur lub rachunków, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • kontaktowania się z Kontrahentem i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.
 5. [Odbiorcy danych] Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. banki, sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. [Okres przechowywania] Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.
 7. Podanie danych osobowych osób reprezentujących Kontrahenta jest warunkiem umownym i koniecznym w celu zawarcia i realizacji umowy.
 8. Podanie danych osobowych pracowników Kontrahenta jest dobrowolne, ale może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy pracownikiem a Kontrahentem i może być konieczne do prawidłowej realizacji umowy.
 9. Dane osobowe pracowników Kontrahenta są przekazywane Administratorowi przez Kontrahenta.
 10. [Prawa osób] Osobom fizycznym przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane w punkcie 2 i 3 powyżej, lub listownie na adres siedziby Administratora.
 12. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840