Klauzula informacyjna - Kandydaci do pracy

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracyZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, tel.: + 48 58 769-48-00, adres e-mail: elbud@spie.com.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@sagpolska.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO (dane określone w art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy) i lit. c) RODO (dane określone w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu pracy), natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w CV lub w liście motywacyjnym, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W przypadku aplikowania na stanowisko na umowę cywilnoprawną (B2B, zlecenie) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (dane niezbędne do zawarcia umowy) oraz na podstawie zgody kandydata.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO  (np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 7. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 8. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany w pkt 1 adres mailowy Administratora lub na adres siedziby.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany w pkt 1 lub listownie na adres siedziby Administratora.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840