Klauzula informacyjna - Korespondencja e-mail

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z SPIE Elbud Gdańsk S.A. oraz SPIE Elbud Oddział KrakówZgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z SPIE Elbud Gdańsk S.A. oraz SPIE Elbud Oddział Kraków

 1. Administrator i Inspektor Danych Osobowych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, tel.: + 48 58 769-48-00, adres e-mail: elbud@spie.com
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@sagpolska.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 2. Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania
  1. Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
  2. Jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z SPIE Elbud Gdańsk S.A., przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania (konieczna komunikacja w celu prawidłowego wykonania umowy/zlecenia).
  4. Jeśli jest Pani/Pan osobą wyznaczoną do kontaktu przez naszego Dostawcę, Kontrahenta lub Klienta w celu realizacji przedmiotu umowy, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie komunikacji w związku z zawartą umową lub przyjętym zleceniem.
 3. Odbiorcy danych
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Okres przechowywania
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Prawa osób
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);
   • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
   • żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
   • przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);
  2. W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: elbud@spie.com, iod@sagpolska.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
  3. Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  1. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do SPIE Elbud Gdańsk S.A. lub do SPIE Elbud Oddział Kraków.
 7. Informacje o braku profilowania i braku przekazania danych poza EOG
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840