Komunikacja z Akcjonariuszami

Dematerializacja akcji

Zarząd SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, KRS 0000373468 (dalej Spółka) informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Kodeksu spółek handlowych, ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798, przeprowadzona została dematerializacja wydanych przez Spółkę akcji.

Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 107-00-06-735, REGON: 140871261.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 23.219.230 zł
Kapitał wpłacony:   23.219.230 zł