Klauzula inf. dot. przetwarzania danych os. - marketing

Klauzula informacyjna dla procesów sprzedażowych i zawierania umów


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych SPIE Elbud Gdańsk S.A., Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk (KRS: 0000373468, NIP: 9571045638).
Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej https://www.spie-elbud.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email elbud.rodo@sagpolska.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zamiarem zawarcia i ewentualną realizacją umowy w związku z usługami świadczonymi przez administratora danych w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

  • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
  • na podstawie obowiązku prawnego lub w związku z wykonywaniem umowy zawartej z administratorem danych osobowych do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;
Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych (procesorów), obejmujących między innymi dostawców rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego, zewnętrznych podmiotów wspierających administratora danych w procesach bezpieczeństwa IT, marketingowych lub sprzedażowych.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, którzy będą administrować danymi jako odrębni administratorzy danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie określonych danych osobowych we wskazanym celu.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych ma właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych).

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

W przypadku, gdy nie zostaną podane dane osobowe administrator danych nie będzie w podjąć żadnych działań związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 769-48-00
Fax: +48 58 343-11-70
elbud(at)spie.com

SPIE Elbud Oddział Kraków
ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Tel.: +48 12 652-92-00
Fax: +48 12 652-92-20
elbud(at)spie.com

E-MAIL

NIP:         957 10 45 638
KRS:        0000373468
REGON:  221156840